Informacje dla studentów

Rozkład zajęć lekarski grupa 9 – link

Rozkład zajęć kierunek lekarsko-dentystyczny 2024 – link

Rozkład zajęć dla Elektroradiologia-audiologia – link

 

Informacje dotyczące zajęć z laryngologii IV rok WL
Kierunek Lekarski 2023/2024

Zajęcia z odbywają się w Szpitalu Uniwersyteckim przy ul. Jakubowskiego 2 w budynku I (niebieskim) na 4 piętrze. Na rozpoczęcie ćwiczeń proszę czekać przed wejściem na oddział otolaryngologii. Seminaria odbywają się na sali seminaryjnej oddziału. Informacje dotyczące asystentów prowadzących zajęcia dla poszczególnych grup znajdują się w gablocie przed oddziałem.

Rozkład zajęć:

8.00-8.55 seminarium 1

9.00-9.55 seminarium 2

10.00-11.10 ćwiczenia

Ze względu na konieczność koordynacji zajęć z pracą bloku operacyjnego oraz innymi obowiązkami dydaktycznymi pracowników Katedry, sporadycznie mogą być konieczne modyfikacje planu zajęć. Informacje będą przekazywane na bieżąco przez USOS mail, udostępniane w gablocie przed oddziałem i przekazywane przez asystentów.

Prosimy, aby na ćwiczenia Studenci przychodzili przebrani (bluza, spodnie, przebrane buty), ponieważ część zajęć będzie prowadzona na salach operacyjnych. Nie ma potrzeby przynoszenia stetoskopów.

 

Potwierdzenie obecności na zajęciach i zasady odrabiania zajęć

1. Obecność na zajęciach student potwierdza podpisem na liście obecności.

2. W przypadku nieobecności na zajęciach student KAŻDORAZOWO jest zobowiązany przedstawić usprawiedliwienie (zwolnienie lekarskie, zaświadczenie o reprezentowaniu uczelni na konferencji lub zawodach sportowych).

3. DODATKOWO konieczne jest odrobienie zajęć.

A) Odrabianie ćwiczeń: należy odrobić ćwiczenia z inną grupą.

B) Odrabianie seminariów: należy odrobić seminarium z inną grupą, a w przypadku braku takiej możliwości należy umówić się na kolokwium dotyczące tematu seminarium przez e-mail (joanna.szaleniec@uj.edu.pl). W mailu należy podać, które seminarium zostało opuszczone (temat seminarium lub nazwisko prowadzącego).

C) Potwierdzenie odrobienia zajęć należy przekazać koordynatorowi przedmiotu (można na przykład przesłać zdjęcie notatki podbitej przez prowadzącego zajęcia na e-mail: joanna.szaleniec@uj.edu.pl).

4. W celu dopuszczenia do egzaminu konieczna jest obecność na wszystkich zajęciach lub usprawiedliwienie ORAZ odrobienie wszystkich nieobecności.

Zaliczenie – na podstawie obecności.

Egzamin testowy:
50 pytań
(zakres pytań: wykłady, seminaria, ćwiczenia, zalecane podręczniki)
(do zdania wymagany min. 50% + 1 pkt. = 26 pkt.)

 

Tematy seminariów 2023/2024 – wydział lekarski – link

Szczegółowy zakres materiału obowiązującego do egzaminu – link

Terminy dyżurów osób prowadzących zajęcia ze studentami – link

Koordynatorzy w Klinice Otolaryngologii 2023-2024 – link

Fakultet – link